بایوساید

رشد بیولوژیکی و میکروبی:
میکروارگانیسم ها به دو طریق وارد سیستم های خنک کننده می شوند. آنها ممکن است در خود آب جبرانی، یا در هوایی که از برج خنک کننده عبور می کند وجود داشته باشند.

حذف و کنترل “آلودگی بیولوژیکی” و پیشگیری از رشد و نمو عوامل بیماری زا، بعد از رسوب و خوردگی سومین  فاکتور در مدیریت آب در سیستمه ای خنک کننده را تشکیل می دهد. نمونه های بیشماری از ارگانیسمها وجود دارند (جلبکها، تک یاخته و باکتریها) که میتواند در شرایط خاص در سیستم های خنک کننده رشد و نمو کنند، رشد آنها توسط  دما و pHمطلوب آب، اکسیژن کافی توسط اسپری کردن آب، نور خورشید و مواد آلی که غذای مورد نیاز آنها را تأمین میکند، انجام میگیرد. به طور کلی موجودات میکروسکوپی، کلونیها را در نقاط کم سرعت آب تشکیل می دهند که منجر به توده های انبوه کنترل نشده می گردد.

میکروارگانیسم ها بر اساس طبیعت خود ایجاد مشکلات به شرح زیر می نمایند:

  • اثر مستقیم روی سرعت واکنش های آندی و کاتدی دارند
  • محیط خورنده ای را بوجود می آورند
  • در نتیجه رشد و تکثیر خود با بوجود آوردن پیل های غلظتی الکترولیتی روی سطح فلز ایجاد مشکل می کنند
  • محصولات خوردگی محدودیت هایی نظیر سرعت و فشار و گرفتگی در سیستم خنک کننده بوجود می آورند که به کاهش انتقال حرارت در مبدل های حرارتی منجر می گردد
  • ایجاد بایوفیلم که نظیر یک حصار مانع تشکیل فیلم محافظ روی سطح فلزی توسط بازدارنده ها می گردند.
  • صرفنظر از مشکلات بالا، تشکیل رسوب های میکروارگانیسمی است که بایوفیلم و بالاخره بایوفولینگ می باشد که به انسداد مسیر جریان آب خنک کننده و تشکیل لجن های میکروبی و نهایتا خوردگی منجر می گردد. تشکیل بایوفولینگ و بایوفیلم در آب برج های خنک کننده که کنترل باکتری طبق برنامه های منظم صورت نگیرد اجتناب ناپذیر است.

متداول ترین محصولات کنترل رشد و نمو میکروارگانیسم ها بایوسایدهای شیمیایی هستند. سه دسته کلی از مواد شیمیایی در کنترل میکروبیولوژیکی مور میشوند )1بایوسایدهای اکسیدان )2بایوسایدهای غیراکسیدان )3بایودیسپرسانت

بایوسایدهای اکسید کننده

بایوسایدهای اکسید کننده، اکسیدانهای شیمیایی بسیار قوی هستند، که تقریباً تمام میکرو ارگانیسمها، را ازجمله باکتریها، جلبکها، قارچها و مخمرها را از بین می برد. اکسید کنندههای متداول شامل کلر، دی اکس یدکلر، برم، اُزن، کلر آلی و ترکیبات کلر آزاد، هستند.

بایوسایدهای غیراکسید کننده

بایوسایدهای غیر اکسید کننده متشکل از ترکیبات آلی میباشند، که با هدف قرار دادن قسمت خاصی از ساختارسلولی میکرو ارگانیسم و یا جلوگیری از فرآیند سوخت و ساز و تولید مثل آنها، میکرواگانیسم ها را از بین می برند. بایوسایدهای غیر اکسیدان در مقایسه با انواع اکسید کننده ها به سرعت تحلیل نمیروند بلکه در سیستم برای مدت قابل توجهی باقی میمانند تا زمانی که با عمل تخلیه خارج شوند. مزیت دیگر بایوسایدهای غیراکسیدان علاوه بر باکتری کش این است که بایوسایدهای غیراکسیدان شکسته شده و به مواد شیمیایی بی ضرر– غیر سمی تبدیل میشوند. در جایی که استفاده از کلر مناسب نیست، میتوانند بسیار مفید باشند.

شرکت پارسیان فراب توانایی تولید انواع بایوسایدهای غیر اکسید کننده  جهت استفاده در سیستم های برج خنک کننده به شرح زیر را دارا می باشد که جهت دریافت مشاوره فنی و نحوه مصرف با ما در ارتباط باشید.

 

  کد محصول شرح محصول محل مصرف
1 Hypotreat 1000 بایوساید برپایه آمونیوم چارگانه برج خنک کننده
2 Hypotreat 2000 بایوساید برپایه آمونیوم چارگانه برج خنک کننده
3 Hypotreat 4000 بایوساید برپایه ایزوتیازولین برج خنک کننده
4 Hypotreat 6000 بایوساید برپایه ایزوتیازولین برج خنک کننده