اولترافیلتراسیون (UF)

اولترافیلتراسیون یکی از روش های غشایی برای حذف ذرات معلق،ذرات کلوئیدی، ویروس ها، باکتری ها جهت رسیدن به آب با کیفیت بالاتر و SDI پایین می باشد.فرایند جداسازی در سیستم اولترافیلتراسیون تا حد زیادی وابسته به سایز ذرات می باشد و وابستگی آن به بار الکتریکی ذره ناچیز می باشد. مدول های UF ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺠﺎري در اﻧﻮاع ﻟﻮﻟﻪاي ، ﻓﯿﺒﺮ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ ، ﺻﻔﺤﻪاي و ﻗﺎبدار و ﻧﯿﺰ ﺣﻠﺰوﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

نحوه عملکرد سیستم :UF

اولترافیلتراسیون یک غشا نیمه نفوذ پذیر می باشد که آب با فشار از روی آن عبور داده می شود ، این اختلاف فشار عامل عبور جریان از غشا می باشد. در این راستا ذرات جامد معلق و املاح با وزن مولکولی بالا روی سطح غشا باقی می ماند و آب واملاح با وزن مولکولی کم عبور می کنند.

پس از گذشت مدتی از بهره برداری به دلیل گرفتگی غشاهای UF بایستی از حالت سرویس دهی خارج شوند و مراحل زیر انجام شود: اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻌﮑﻮس و (CEB)

مرحله شستشوی معکوس برای حذف گرفتگی غشا ها می باشد و گاهی برای حذف ذرات نیاز به عبور هوا پس از مرحله شستشوی معکوس می باشد.

عملیات CEB یعنی شستشوی معکوس با استفاده از مواد شمیایی.تکرار CEB به کیفیت آب خوراک بستگی دارد. فرایند CEB به طور خودکار انجام می شود اما زمان تناوب آن بر حسب تجربه عملیاتی مشخص می شود.

در CEB از آب ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎز ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﯾﮏ اﮐﺴﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪن آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ از ﺳﻄﺢ ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد.