انواع رسوب زدا

رسوب ذرات سختی هستند که عمدتاً از مواد معدنی روی سطوح انتقال حرارتی ایجاد میشوند که در اثر ته نشین شدن ذرات معدنی در آب رخ می دهد. زمانی که آب در سیستم های حرارتی تبخیر می شود، بخار خالص از بین می رود و جامدات غلیظ محلول به حالت فوق اشباع در آمده و از اینرو، این جامدات در خطوط لوله، یا روی سطوح مبدلها، به طور مکرر به صورت ذرات نسبتاً نرم و بی شکل رسوب می کنند.

رسوب ذرات سختی هستند که عمدتاً از مواد معدنی روی سطوح انتقال حرارتی ایجاد میشوند که در اثر ته نشین شدن ذرات معدنی در آب رخ می دهد. زمانی که آب در سیستم های حرارتی تبخیر می شود، بخار خالص از بین می رود و جامدات غلیظ محلول به حالت فوق اشباع در آمده و از اینرو، این جامدات در خطوط لوله، یا روی سطوح مبدلها، به طور مکرر به صورت ذرات نسبتاً نرم و بی شکل رسوب می کنند.

رسوبات علاوه بر مسدود کردن فیزیکی لوله ها و تجهیزات موجب کاهش انتقال حرارت و بازدهی و افزایش مصرف انرژی می گردد. بنابراین، عملیات رسوب زدایی بطور متنواب بعنوان یکی از  عمومی ترین روشهای  نگهداری سیستم حرارتی به شمار می رود.

اگر رسوب زدایی بوسیله مواد مناسب و مطابق با دستوراالعمل صورت گیرد، امکان افزایش بازدهی سیستم، افزایش زمان بهره وری، کاهش برنامه های زمان بندی شده نگهداری و تعمیرات، ذخیره کردن انرژی و کاهش در هزینه های مصروفه در طول بهره برداری از تجهیرات  می گردد.

ماده رسوب زدا از ترکیب چند اسید موثر جهت رسوب زدایی از سطوح فلزات و بازدارنده خوردگی جهت جلوگیری از خوردگی ناشی از وجود اسید ، تشکیل شده است که جهت انحلال رسوبات معدنی بویژه کربنات کلسیم و اکسید فلزات  بکار می رود.

شرکت پارسیان فراب جهت رسوب زدایی رسوبات معدنی و اکسیدهای فلزی مواد با مشخصات زیر را معرفی می کند. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و نحوه مصرف با ما در ارتباط باشید.

 

نام ماده کاربرد میزان تزریق
Hypoclean 520 رسوب زدا مقدار دقیق بسته به حجم و نوع رسوب تعیین می گردد
Hypoclean 530 رسوب زدا مقدار دقیق بسته به حجم و نوع رسوب تعیین می گردد