بایوساید1

آب شیرین کن اسمز معکوس – بایوساید

در سیستم های آب شیرین کن اسمز معکوس به دلیل عدم گندزدایی مناسب در سیستم پیش تصفیه احتمال رشد میکروارگانیسم ها وجود دارد. اگر سیستم به طور پیوسته در سرویس نباشد و برای مدت مدیدی به حال سکون باشد، این رشد شدیدتر می‌شود و موجب گرفتگی المنت ممبران می‌شود.

به هرحال، مشخص شده است که باکتریها در محل رشد بیولوژیکی، pH آب را کاهش می دهند. در این حالات تخریب ممبران در نزدیکی کلنی باکتریها، به علت هیدرولیز بر اثر کاهش pH آب در اطراف محل رشد بیولوژیکی می باشد. هیدرولیز می تواند موجب کاهش دفع نمک و افزایش دبی آب محصول شود. با بروز این مشکل باکتریها به همه جای سیستم غشائی سرایت نموده و بصورت فراگیر به تمامی مدولهای پایین دست هجوم می آورند. به همین دلیل ابتدا مدولهای انتهائی سیستم دچار تخریب ممبران می شوند.

2و‌‌-2دی‌برمو-‌-3نیتريلو‌پروپیونامید‌ DBNPA از سازگارترین بایوسایدها برای آب شیرین کن اسمز معکوس محسوب می شود. باكتریها ‌ظاهرا ‌توسط ‌فرايندی ‌كه ‌شامل ‌واكنش DBNPAبا ‌ ‌ پروتئینهای ‌غشاء ‌سلولي ‌و ‌غیر فعالسازی‌آنزيمي ‌مي‌شود‌، به‌ سرعت‌كشته ‌ميشوند‌. مزيت‌ اصلي‌ اين ‌محصول ‌سرعت‌ كشتار‌ سريع ‌(باكتری‌) در‌ ‌ غلظتهای‌ بسیار ‌اندك‌ مي‌باشد‌.

 

شرکت پارسیان فراب جهت کنترل آلودگی میکروبی و بایوفولینگ سیستمهای آب شیرین کن اسمز معکوس (R.O)، بایوسایدهای بر پایه ترکیبات DBNPA فرموله و به بازار عرضه می نماید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

  کد محصول شرح محصول محل مصرف
5 Hypotreat 5000 بایوساید برپایه DBNPA آب شیرین کن اسمز معکوس (R.O)
6 Hypotreat 7000 بایوساید برپایه ایزوتیازولی بایوساید برپایه DBNPA آب شیرین کن اسمز معکوس (R.O)